ДетальнішеІсторія кафедри

Кафедра соціальної роботи та кадрової політики розпочала свою діяльність в 1999 році, як кафедра гуманітарних дисциплін. Тоді її очолив кандидат історичних наук Анатолій Володимирович Скорупський. В різні періоди керівниками кафедри були: кандидат історичних наук, доцент Сайко Михайло Миколайович, кандидат історичних наук, доцент Горук Андрій Іванович, доктор історичних наук, професор Стрішенець Микола Михайлович, доктор наук з державного управління, доцент Балашов Анатолій Миколайович, доктор історичних наук, доцент Мандрик Марія Вікторівна, кандидат історичних наук, доцент Кармалюк Сергій Павлович. Час висуває низку нових вимог до вивчення суспільних та соціальних дисциплін. Науково-викладацький колектив кафедри працює над підготовкою висококваліфікованих фахівців, здатних жити і діяти у демократичному суспільстві, глобальному світовому середовищі; над формуванням соціо-гуманітарної та загальнолюдської культури студентів, системи поглядів, що визнає людську особистість як найвищу цінність, її право на свободу, щастя, розвиток і прояв усіх кращих здібностей.
Науково-викладацький склад кафедри гуманітарних дисциплін, 2003 р.
Усі складові суспільствознавчої галузі розглядаються як єдине ціле, яке має стати фундаментом суспільного світогляду студента. Наша кафедра завжди мала достатній науково-викладацький потенціал. У різні роки свої знання молодому поколінню передавали к.і.н, доцент Комарніцький С.І., к.і.н, доцент Никифорук М.П., к.і.н. Ротар І.В., к.філос.н., доцент Федуняк Г.О., к.і.н., доцент Скуміна В.О., к.і.н., доцент Хільчевський С.В., к.і.н. Мельничук Г.Л.
Науково-викладацький склад кафедри гуманітарних дисциплін, 2008 р.
З 2011 р. кафедра соціальної роботи та кадрової політики є випусковою для студентів галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення» напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота». На сьогодні, за згаданим напрямом підготовки здобувають вищу освіту близько 100 студентів денної та заочної форми навчання. Навчальний процес в університеті забезпечують 12 науково-педагогічних працівників кафедри: кандидат історичних наук, доцент Кармалюк С.П., кандидат соціологічних наук, доцент Камбур А.В., кандидат педагогічних наук, ст. викладач Балахтар В.В., доктор історичних наук, доцент Мандрик М.В., кандидат історичних наук, доцент Сайко М.М., кандидат історичних наук, доцент Шманько О.В., кандидат історичних наук, ст. викладач Чайка Г.В., кандидат історичних наук, ст. викладач Підлубний В.М., кандидат історичних наук, ст. викладач Гордійчук О.В., кандидат наук з державного управління, асистент Горобець І.В., асистент Періус Н.В., викладач, консультант-психолог Комісарова С.М. Науковий доробок кафедри відображає ряд монографій та навчальних посібників:
 • 1. Комарницький С.І. Вони наближали перемогу: Буковина і буковинці в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. – Чернівці: Місто, 2005.
 • 2. Комарницький С.І. Козацький полководець. – Чернівці: Золоті литаври, 2005.
 • 3. Кармалюк С.П. Червоний Хрест: український вимір. – Чернівці: Золоті литаври, 2008. – 148 с.
 • 4. Кармалюк С.П. Історія України. Хрестоматія (у співавторстві). – Чернівці: Технодрук, 2009. – 464 с.
 • 5. Мельничук Г.Л. Зовнішня політика Республіки Молдова (1991-2005 рр.). – Чернівці: Технодрук. – 2010. – 230 с.
 • 6. Балашов А.М. Державні організації як складова механізму держави. (у співавторстві) – Одеса: ОРІДУ НАДУ: Optimum, 2005. – 228 c.
 • 7. Балашов А.М. Регіональне управління в контексті суспільного розвитку України. – Запоріжжя : КПУ, 2009. – 257 с.
 • 8. Мандрик М.В. Національна ідея в інтелектуальній спадщині української та російської еліт кінця ХІХ – ХХ ст. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. – 204 с.
 • 9. Мандрик М.В. Український націоналізм: становлення у міжвоєнну добу / Передмова Василя Вереги. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2006. – 392 с.
 • 10. Мандрик М.В. Український геополітичний чинник у зовнішньополітичній стратегії зарубіжних країн (1920-ті – 1945 рр.). – Чернівці: Золоті литаври, 2010. – 575 с.
 • 11. Мандрик М.В. Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності / За заг. ред. А.П. Коцура, В.П. Коцура. – Київ-Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. – 686 с.
 • 12. Чайка Г.В. Еміграція з Буковини (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.) (у співавторстві). – Чернівці: Технодрук, 2009. – 384 с.
 • 13. Чайка Г.В. Осип Безпалко – видатний український громадський і політичний діяч (у співавторстві). – Чернівці: Технодрук, 2013. – 86 с.
 • 14. Сайко М.М. Історія грошей і кредиту (у співавторстві)– К.: Кондор, 2009 – 508 с.
 • 15. Сайко М.М. Історія України. Хрестоматія (у співавторстві) Чернівці: Технодрук, 2009. – 464 с.
 • 16. Камбур А.В. Зміна ціннісних пріоритетів у суспільстві перехідного типу в контексті соціальної адаптації особистості. – Чернівці: Рута, 2009. – 209 с.
 • 17. Камбур А.В. Соціологія адаптацій особистості (путівник соціального працівника). – Глибока: Глибоцька районна друкарня, 2012. – 250 с.
 • 18. Шманько О.В. Життя, віддане науці: Борис Тимощук – дослідник давніх і середньовічних старожитностей Східної Європи. – Глибока: Глибоцька районна друкарня, 2012. – 212 с.
 • 19. Балахтар В.В. Педагогічні засади організації дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти України (1960-1991 рр.). – Чернівці: Книги-ХХ, 2012. – 250 с.
 • 20. Гордійчук О.В. Становлення та діяльність Київського товариства грамотності (1882-1908 рр.) (у співавторстві). – К: ФОП Корзун Д.Ю., 2011. – 196 с.

У 2010 році кафедрою соціальної роботи та кадрової політики започатковано видання «Науковий вісник БДФА. Гуманітарні науки». Велика робота проводиться Науковим студентським товариством кафедри соціальної роботи та кадрової політики, яким керує М.М. Сайко. Спільно з кафедрою комп’ютерних дисциплін Буковинського державного фінансово-економічного університету, кафедрою соціології Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, кафедрою суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету та кафедрою суспільних дисциплін Буковинського університету проводиться Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Букова віть».
Науково-викладацький колектив кафедри Історії, політології і державного управління, 2010 р.
Науково-педагогічними працівниками кафедри підготовлено інформаційно-аналітичні довідки та аналітичні звіти за темами, запропонованими Міністерством фінансів у вигляді реєстраційно-контрольних карток:
 • 1. Соціальна відповідальність малого і середнього бізнесу на Буковині (відповідно до реєстраційно-контрольної картки № 413/92, 413/97).
 • 2. Моніторинг, аналіз та узагальнення громадської думки, в тому числі представників малого та середнього бізнесу, ЗМІ щодо відповідності норм Бюджетного та Податкового кодексів, практики його застосування, справедливості оподаткування, соціальної відповідальності бізнесу (відповідно до реєстраційно-контрольної картки №413/92).
На замовлення Чернівецької обласної держадміністрації здійснюється дослідження проблеми «Нова соціальна ситуація як детермінанта змін адаптаційних процесів у Чернівецькій області». Представники кафедри соціальної роботи та кадрової політики взяли участь в роботі Консультативної групи з питань науково-методичного супроводження заходів адміністративної реформи, оптимізації чисельності та структури Міністерства фінансів України і центральних органів, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів, створеній наказом Міністра фінансів №21 від 21.01.2011 р. Результатом такої роботи працівників кафедри стало наукове обґрунтування заходів адміністративної реформи в міністерстві фінансів України. Науково-педагогічний колектив кафедри соціальної роботи та кадрової політики і працює над кафедральною науково-дослідною темою «Геополітичні аспекти реалізації соціальної політики держави». Про постійний науковий пошук викладачів кафедри свідчить активна участь в роботі міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій. Лише в 2011/2013 рр., за результатами роботи було опубліковано:
 • 1. Кармалюк С.П. Вплив недержавних благодійних організацій на розвиток соціальної роботи в Україні / Наука і освіта: крок у майбутнє. Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції «Кайндлівські читання» – Чернівці – Вижниця: Черемош, 2011. – С. 207 – 212.
 • 2. Кармалюк С.П. Критерії ефективності управлінської діяльності в системі державної служби // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та стратегічні орієнтири розвитку людського потенціалу державного управління. – Новгород-Сіверський, 14-16 червня 2011 року.
 • 3. Кармалюк С.П., Кармалюк Н.О Професійна майстерність викладачів – як гарант підготовки фахівців // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку». – Чернівці, 2012. – С. 13 – 15.
 • 4. Кармалюк С.П., Чайка Г.В. Національний менталітет та формування політичної культури українців // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 3-5 квітня 2013 р. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2013. – С. 437 – 439.
 • 5. Кармалюк С.П., Шманько О.В. Особливості реалізації державної молодіжної політики в Україні. // Матеріали VI урочистого симпозіуму «Інституційно-організаційні аспекти фінансової політики в умовах розбудови суспільства та соціальної справедливості». – Харків, 2013. – С. 255 – 257.
 • 6. Сайко М.М. Грошово-кредитні відносини в античному Римі в латинський науково-популярній літературі Римі // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра етнології, античної та середньовічної історії. – Чернівці – Вижниця: Черемош, 2011. – Том 2 (32). – С. 105 – 119.
 • 7. Сайко М.М. Кредитні операції societates vectigalium publicorum в античному Римі в епоху пізньої республіки і ранньої імперії (І ст. до н. е. – І ст. н. е.) // Наука і освіта: крок у майбутнє. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Кайндлівські читання» присвяченої 145-річчю від дня народження Р. Ф. Кайндля. – Чернівці, 29 квітня 2011 р. – Чернівці-Вижниця: Черемош, 2011. – С. 474 – 481.
 • 8. Гордійчук О.В. Видавнича діяльність Київського товариства грамотності (1882-1908 рр.) // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку. (ІТЕП-2012): матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 28-31 березня 2012 р. /У 2 частинах. Ч.2. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці: Книги-ХХІ – С. 241 – 243.
 • 9. Гордійчук О.В. Початкова освіта на Правобережній Україні в другій половині ХІХ ст. // Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали VII Всеукраїнської конференції Молодих учених та спеціалістів, 16 березня 2012 р., м. Київ / НААН, ДНСГБ, ННЦ «Ін-т землеробства НААН», Панфильська дослідна станція; редкол: В.А. Вергунов та ін. – К. – Ч.1. – С. 202 – 204.
 • 10. Гордійчук О.В. Церковнопарафіяльні школи Правобережної України В другій половині ХІХ ст. // Вітчизняна та зарубіжна наука на початку другої декади ХХІ століття – Частина I (Історичні науки, Політичні науки, Психологічні науки, Соціологічні науки, Філософські науки, Юридичні науки): Міжнародна конференція, м. Київ, 2 березня 2013 р. Центр наукових публікацій. – С. 7 – 10.
 • 11. Гордійчук О.В. Просвітницька діяльність Київського товариства грамотності 1882-1908 рр. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 3-5 квітня 2013 р. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2013. – С. 441 – 443.
 • 12. Шманько О.В. Проблеми збереження і використання історико-культурної спадщини України (на прикладі пам’яток археології Чернівецької області) // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку. (ІТЕП-2012): матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 28-31 березня 2012 р. /У 2 частинах. Ч.2. /М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці: Книги-ХХІ. – С. 279 – 280.
 • 13. Шманько О.В. Предмети ритуального характеру періоду енеоліту з поселення Малинівці в Середньому Подністров’ї // IV Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (м. Могилів-Подільський, 28 – 29 вересня 2012 р.)
 • 14. Шманько О.В. Основні досягнення в дослідженні трипільської культури в межиріччі верхнього Сирету та середнього Дністра в другій половині ХХ ст. // «Ольвійський форум – 2012»: стратегії України в геополітичному просторі». Землеробські цивілізації світу: історія, археологія, етнологія, екологія, економіка, політика, право: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. – С. 81 – 84.
 • 15. Шманько О.В. Чеслав Амброжевич – дослідник старожитностей Буковини міжвоєнного періоду // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку. (ІТЕП-2013): матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 3-5 березня 2013 р. М-во освіти і науки України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці: Книги-ХХІ, 2013. – С. 449 –450.
 • 16. Підлубний В.М. Збройна боротьба лоївок ОУН на Буковині проти радянської влади у червні-липні 1941 р. // Шляхи вдосконалення управління підприємствами в умовах глобальних викликів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів, 22 – 23 березня 2012 р. / гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці: Буковинський державний фінансово-економічний університет. – С. 382 – 384.
 • 17. Підлубний В.М. Збройна боротьба ОУН на Буковині проти радянської влади у 1945-1952 рр. // XV Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених «Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених», 18 – 19 квітня 2013 р. м. Черкаси: ЧНУ. – С. 186 – 189.
 • 18. Камбур А.В. Ідея «морально-політичної єдності» в сучасній Україні // Матеріали науково-практичного семінару «Удосконалення функціональної діяльності державної служби як складової інституційного забезпечення структурних трансформацій в суспільстві». – Тернопіль, Тернопільський національний економічний університет, 2010. – С. 105 – 109.
 • 19. Камбур А.В. Суспільна місія церкви, як результат власної громадської ініціативи // Збірник наукових праць. «Релігія та соціум у контексті глобальних трансформацій». – Чернівці, 2012. – С. 109 – 113.
 • 20. Ботушанський В.М, Чайка Г.В. Господарська діяльність православного релігійного фонду Буковини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Наука і освіта: крок у майбутнє. Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Кайндлівські читання», присвяченої 145-річчю від дня народження Р.Ф. Кайндля, Чернівці, 29 квітня 2011 р. – Чернівці – Вижниця: Черемош, 2011. – С. 38 – 43.
 • 21. Чайка Г.В. Тема історії Хотинської війни у підручниках навчальних закладів України у 90-ті рр. ХХ – на початку ХХІ ст. // 390-річчя Хотинської битви 1621 р.: матеріали Міжнародної наукової конференції (Чернівці Хотин, 22 – 23 вересень 2011 р.). – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – С. 213 – 223.
 • 22. Чайка Г.В. Проблеми розвитку інноваційної освіти в сучасних умовах // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 29 березня 2012 року. Чернівці. – С. 118 – 120.
 • 23. Мандрик М.В. Ктиторська діяльність Петра Калнишевського // 26 – 27 апреля «Актуальные проблемы этнополитической и социально-экономической истории и культуры Крыма», посвящённая 100-летию со дня рождения Л.Н. Гумилёва. – Симферополь, 2011. – С. 148-153.
 • 24. Мандрик М.В. Політична доля Північної Буковини і Бессарабії в румунській історіографії // Социально-политические и культурные проблемы современности: Материалы ІУ Межвузовской научно-теоретической конференции, 23 марта 2012, Симферополь. – С. 158 – 162.
 • 25. Мандрик М.В. Проблеми тлумачення ключових дефініцій в ювенології // Пріоритети та сучасні чинники розвитку суспільних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції м. Одеса, 23 – 24 листопада 2012 р. – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства».
 • 26. Мандрик М.В. Постать Фріца Валявеца у контексті європейської історії 1930-х-1940-х років // Інформаційні технології, економіка та право: стан перспективи розвитку. (ІТЕП-2012): матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 28 – 31 березня 2012 р. / У 2 частинах. Ч.2 /М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці : Книги ХХІ, 2012. – С. 294 – 296.
 • 27. Балахтар В.В. Медіація та її роль у розв’язанні конфліктних ситуацій (у співавторстві) // Інформаційні технології, економіка та право : стан та перспективи розвитку. (ІТЕП-2013): матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (3 – 5 квітня, 2013 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці: Книги-ХХІ. – С. 384 – 385.
 • 28. Балахтар В.В. Соціальний працівник як суб’єкт здійснення державної молодіжної політики. // Уманський педагогічний університет імені Павла Тичини: зб. наук. праць : Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя. – Умань, 2013. – С. 314 – 318.
 • 29. Горобець І.В. Європейський досвід державної політики стимулювання народжуваності. // Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління», 25 жовтня 2013 року, ОРІДУ НАДУ. – С. 121 – 129.
Сучасні реалії показують особливу актуальність виховання у студентах почуття патріотизму, громадянської позиції, співчуття та доброзичливості. Для студентів спеціальності «Соціальна робота» це – і професійний обов’язок. Важливою складовою навчально-виховного процесу стала участь студентів і викладачів кафедри у благодійних акціях. Зокрема, традиційно до дня працівників соціальної сфери (листопад) проводиться збір коштів та інших необхідних речей для дітей, позбавлених батьківської опіки. Так в 2012 р. студенти груп СР-24 та СР-34 організували в університеті акцію «Подаруй дитині свято». Як результат до Хотинської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату №1 було передано предметів побуту, цінних подарунків та солодких сюрпризів на загальну суму понад 5 тис. грн. У листопаді 2013 р. зібрані кошти на пропозицію організаторів було розподілено серед 11 соціально незахищених студентів нашого закладу. Проте день соціального працівника – це не тільки організація благодійної допомоги. В рамках щорічного «тижня соціальної роботи» студенти презентують власні стінгазети, відеоролики, висловлювання видатних людей про милосердя, зустрічі з представниками департаменту соціального захисту населення ОДА. 4 листопада 2013 р. в рамках згаданих заходів студенти групи СР-24 здійснили добровільну донорську допомогу в обласному центрі служби крові. Уже доброю традицією стало проведення науково-навчальних екскурсій та походів до Кам'янця-Подільського, Хотина (Хотинська фортеця), Кривчанських печер, Музею партизанської слави в м. Яремче, печери-музею трипільської культури «Вертеба» (Тернопільська обл.), м.Києва. Ще одним важливим аспектом виховного процесу кафедри є збереження історичної пам’яті та виховання почуття гордості за минуле нашого народу. Щороку колектив кафедри спільно із студентами організовують та проводять засідання круглих столів, присвячених річниці визволення України від фашистських загарбників (листопад), а також до дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні (травень). Учасниками заходів є ветерани другої світової війни, з числа колишніх працівників нашого навчального закладу.